W dniach 18.12 - 23.12.2020 na profilu Angel River & Angel City prowadzony jest konkurs świąteczny, w którym do wygrania są aż 3 podwójne vouchery do Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu. Jedyne co wystarczy zrobić to opisać swoje wymarzone Święta w komentarzu pod postem konkursowym!

Regulamin konkurs “Konkurs świąteczny”

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 • Akcja promocyjna, organizowana przez Organizatora w terminie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, prowadzona jest pod nazwą „Konkurs świąteczny” [dalej: „Konkurs”].

 

 • Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się Konkurs, w szczególności określa warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki uczestników Konkursu [dalej: „Regulamin”].

 

 • Orga­ni­za­to­rem oraz fundatorem nagrody w Kon­kursie jest Angel Park Sp. z o.o. 2 Sp. K. z sie­dzibą we Wrocławiu (kod pocz­towy: 50-413), przy Ul. Walońskiej 11/4U, wpi­sany do reje­stru przed­się­bior­ców, pro­wa­dzo­nego przez Sąd Rejo­nowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospo­dar­czy Kra­jo­wego Reje­stru Sądo­wego, pod nume­rem KRS 0000616859, o nume­rze NIP 8992790132 (dalej: „Orga­ni­za­tor”).

 

 • Orga­ni­za­tor jest przy­rze­ka­ją­cym nagrodę w rozu­mie­niu art. 921 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 roku – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740).

 

 • Kon­kurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i pro­wa­dzony jest na por­talu spo­łecz­no­ścio­wym Face­book. Orga­ni­za­tor infor­muje, że:

 

 • Kon­kurs nie jest stwo­rzony, orga­ni­zo­wany, wspie­rany, admi­ni­stro­wany ani spon­so­ro­wany przez Face­book.
 • Wszel­kie pyta­nia, komen­ta­rze oraz skargi i rekla­ma­cje zwią­zane z Kon­kursem powinny być kie­ro­wane do Orga­ni­za­tora, a w żad­nym wypadku do wła­ści­cieli czy admi­ni­stra­to­rów por­tali spo­łecz­no­ścio­wych Face­book.
 • Wszel­kie dane oso­bowe i infor­ma­cje prze­ka­zy­wane przez Uczest­ni­ków w ramach Kon­kursu powie­rzane są Orga­ni­za­torowi, a nie wła­ści­cie­lom czy admi­ni­stra­to­rom por­tali spo­łecz­no­ścio­wego Face­book i Instagram. Orga­ni­za­tor zwal­nia w cało­ści por­tale Face­book i Instagram jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści wobec Uczest­ni­ków wyni­ka­ją­cej z Kon­kursu.

 

 • Pełna treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej https://angelpolandgroup.com/ w zakładce „aktualności” przez cały czas trwania Konkursu.

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA

 

 • Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, spełniająca łącznie następujące warunki [dalej: „Uczestnik”]:

 

 • posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia,
 • w dniu zgłoszenia do Konkursu ma co najmniej 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych; osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, a w tym osoba małoletnia, która ukończyła lat trzynaście, może brać udział w Konkursie wyłącznie, jeśli uzyskała zgodę opiekuna prawnego na udział w Konkursie i akceptację postanowień Regulaminu,
 • posiada konto w serwisie społecznościowym Facebook.
 • Udział w Kon­kursie i zwią­zane z nim udo­stęp­nie­nie danych jest cał­ko­wi­cie dobro­wolne. Osoba, która przy­stę­puje do Kon­kursu, jest zwią­zana warun­kami Regu­la­minu i go akcep­tuje.

 

 • Uczestnikiem konkursu nie mogą być:

 

 • pra­cow­nicy, człon­ko­wie orga­nów i przed­sta­wi­ciele Organizatora oraz innych podmio­tów osobowo lub kapi­tałowo powią­za­nych z Organizatorem;
 • pra­cow­nicy, człon­ko­wie orga­nów i przed­sta­wi­ciele Orga­ni­za­tora oraz innych podmio­tów oso­bowo lub kapi­tałowo powią­za­nych z Orga­ni­za­to­rem;
 • mał­żon­ko­wie, wstępni, zstępni, rodzeń­stwo, przy­spo­so­bieni, przy­spo­sa­bia­jący osób wymie­nio­nych w ust. 2.3.1. i 2.3.2. powy­żej.

 

 • Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału w Konkursie lub zgłoszenie po terminie spowoduje nieważność zgłoszenia.

 

 1. PRZEBIEG I ZASADY KONKURSU

 

 • Kon­kurs orga­ni­zo­wany jest na pro­filu Angel River & Angel City na por­talu Face­book, pro­wa­dzonym pod adre­sem: https://www.facebook.com/AngelCityWroclaw/(dalej: „Pro­fil Face­book”) Na Pro­filu zosta­nie opu­bli­ko­wany post kon­kursowy, za pośred­nic­twem któ­rego zosta­nie ogło­szony Kon­kurs (dalej „Post”).

 

 • Kon­kurs trwa od dnia 18.12.2020 r. do 23.12.2020 r do godziny 12:00.

 

 • W celu wzię­cia udziału w Kon­kursie Uczest­nik powi­nien w cza­sie jego trwa­nia speł­nić łącz­nie warunki okre­ślone w Regu­la­minie, w szcze­gól­no­ści:

 

 • zalo­go­wać się przez wła­sne konto na stro­nie facebook.com
 • opisać Święta za pomocą emotikonek w komentarzu pod postem konkursowym;

 

 • Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału w Konkursie lub zgłoszenie po terminie spowoduje nieważność zgłoszenia.

 

 • Niedopuszczalne jest przesyłanie przez Uczestnika Odpo­wie­dzi Kon­kursowych, które zawie­rają:

 

 • wul­ga­ry­zmy, tre­ści obraź­liwe lub sprzeczne z pra­wem, zasadami współżycia społecznego, propagujące przemoc lub naruszające dobre obyczaje;
 • treści reklamujące konkurentów Organizatora bądź towary lub usługi tych konkurentów.
 • tre­ści naru­sza­jące prawa osób trze­cich, w tym w szcze­gól­no­ści dobra oso­bi­ste i prawa autor­skie.

 

 • Odpo­wie­dzi Kon­kursowe zawie­rające tre­ści wska­zane w pkt 3.5. będę usu­wane przez Orga­ni­za­tora.

 

 • Uczestnik, którego Komentarz został usunięty traci prawo udziału w Konkursie, a zgłoszenie udziału w Konkursie tego Uczestnika uważa się za nieważne.

 

 • Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Konkursu, a w szczególności Uczestników, którzy:

 

 • nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie,
 • wykorzystują różne aliasy (dodatkowe adresy) tego samego konta poczty elektronicznej do występowania w imieniu lub zgłaszania różnych Uczestników,
 • wykorzystują więcej niż jedno konto w serwisie internetowym Facebook do zgłaszania różnych Uczestników lub głosowania w toku Konkursu,
 • podejmowali lub podejmują próby użycia jakichkolwiek technik złamania lub obejścia zabezpieczeń Konkursu albo wykorzystania jego luk lub wpływania w jakikolwiek inny sposób na jego działanie.

 

 • W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem za pośrednictwem serwisu internetowego Facebook; podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie.

 

 1. ZASADY WYŁONIENIA LAUREATÓW I NAGRODY

 

 • Laureatów wyłoni w dniu 23.12.2020 roku o godzinie 17:00, trzyosobowa Komisja składająca się z przedstawicieli Organizatora.

 

 • Skład Komisji ustala Organizator.

 

 • Komisja wybierze spośród Uczestników III laureatów, których Komentarze ocenione zostaną przez Komisję jako zawierające najbardziej interesujący, oryginalny i twórczy pomysł (dalej: Laureaci).

 

 • Laureatom zostaną przyznane nagrody.

 

 • Nagrodami w Konkursie są: podwójne zaproszenia do Teatru Capitol do wykorzystania w 2021 (Bilet Prezent Złoty)
 1. ODBIÓR NAGRÓD

 

 • Infor­ma­cja o wyni­kach Kon­kursu i Zwy­cięz­cach zosta­nie opu­bli­ko­wana w dedy­ko­wa­nym poście na Pro­filu w ter­mi­nie 1 Dni Robo­czych (to jest bez nie­dziel, sobót, świąt pań­stwo­wych wol­nych od pracy) od zakoń­cze­nia Kon­kursu. Każdy Uczest­nik chcąc uzy­skać infor­ma­cje o wyni­kach kon­kursu zapo­znaje się z Postem na Pro­filu Angel River & Angel City na kanale Face­book.

 

 • Zwy­cięzca, w celu odbioru Nagrody, w ter­mi­nie 7 Dni Robo­czych do godz. 23.59 od dnia opu­bli­ko­wana listy Zwy­cięz­ców, zobo­wią­zany jest:

 

 • prze­słać do Orga­ni­za­tora w wia­do­mo­ści pry­wat­nej na Face­booku swoje dane oso­bowe, tj. imię i nazwi­sko, adres do doręczeń w Polsce oraz dane kontaktowe Laureata, tj. numer telefonu i adres e-mail wraz z informacją o przyjęciu lub odrzuceniu nagrody;
 • do wypełnienia zgodnie z instrukcją i przesłana Organizatorowi oświadczenia związanego z koniecznością uiszczenia podatku od osób fizycznych związanego z wydaniem nagrody oraz wszelkich innych dokumentów wymaganych prawem lub Regulaminem dla wydania nagród, a w tym dokumentów potwierdzających tożsamość laureata i oświadczenia laureata potwierdzającego zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptację,
 • do przesłania oświadczenia opiekuna prawnego laureata, który nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, zawierającego zgodę tego opiekuna na udział Uczestnika w Konkursie i akceptację postanowień Regulaminu.

 

 • Nie­za­cho­wa­nie ter­minu wska­zanego w ust. 5.2. powy­żej, poda­nie nie­pra­wi­dło­wych danych, o któ­rych mowa w punk­cie poprzed­nim, a także inne uchy­bie­nia po stro­nie Uczest­nika (w tym: brak prze­ka­za­nia Oświad­cze­nia) powo­du­jące nie­moż­li­wość otrzy­ma­nia Nagrody, skut­kują utratą prawa do niej, a Nagroda pozo­staje wów­czas do wyłącz­nej dys­po­zy­cji Orga­ni­za­tora.

 

 • Po wypełnieniu przez Uczestnika wszystkich formalności, o których mowa w pkt 5 Regulaminu, Organizator prześle nagrodę na własny koszt na wskazany przez Laureata adres przesyłką pocztową rejestrowaną lub kurierską za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 

 • Za Nagrody nie przy­słu­guje ekwi­wa­lent pie­niężny. Nie jest moż­liwe prze­nie­sie­nie prawa do Nagrody na rzecz osób trze­cich.

 

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności leżące po stronie Uczestnika Konkursu, które uniemożliwiają dostarczenie nagrody, to jest odmowę odbioru nagrody, lub niepodanie prawdziwych danych koniecznych celem doręczenia nagrody lub jej opodatkowania.

 

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności leżące po stronie Uczestnika Konkursu, które uniemożliwiają dostarczenie nagrody, to jest odmowę odbioru nagrody, lub niepodanie prawdziwych danych koniecznych celem doręczenia nagrody lub jej opodatkowania.

 

 • Jeśli Laureat odwoła możliwość skorzystania z Nagrody z jakiejkolwiek przyczyny, nie będzie mu przysługiwał zwrot jakichkolwiek poniesionych kosztów, możliwość skorzystania z Nagrody I stopnia w innym terminie lub zwrot równowartości tej nagrody.

 

 1. PRAWA AUTORSKIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

 

 • W ramach udziału w Kon­kursie Uczest­nik udziela Orga­ni­za­torowi niewyłącz­nej, prze­no­szal­nej licen­cji na korzy­sta­nie z utwo­rów powsta­łych w związku z udzia­łem w Kon­kursie, t.j. Zadań Kon­kursowych (dalej „Utwory”), od dnia udo­stęp­nie­nia Utworu poprzez jego zgło­sze­nie do Kon­kursu zgod­nie z ust. 3.2. i 4.2. Regu­la­minu przez okres 1 roku od chwili zgło­sze­nia, na obsza­rze tery­to­rium Pol­ski i z uwzględ­nie­niem ponad­gra­nicz­nego cha­rak­teru Inter­netu, na wszyst­kich zna­nych w chwili przy­stą­pie­nia przez Uczest­nika do Kon­kursu polach eks­plo­ata­cji, które w szcze­gól­no­ści obej­mują:

 

 • w zakre­sie utrwa­la­nia i zwie­lo­krot­nia­nia Utwo­rów – wytwa­rza­nie dowolną tech­niką egzem­pla­rzy Utwo­rów, w tym tech­niką dru­kar­ską, repro­gra­ficzną, zapisu magne­tycz­nego oraz tech­niką cyfrową,
 • w zakre­sie obrotu ory­gi­na­łem albo egzem­pla­rzami, na któ­rych Utwór utrwa­lono – wpro­wa­dza­nie do obrotu, uży­cze­nie lub najem ory­gi­nału albo egzem­pla­rzy,
 • w zakre­sie roz­po­wszech­nia­nia Utwo­rów w spo­sób inny niż okre­ślony w ust. 6.1.2 powy­żej – publiczne wyko­na­nie, wysta­wie­nie, wyświe­tle­nie, odtwo­rze­nie oraz nada­wa­nie i reemi­to­wa­nie, a także publiczne udo­stęp­nia­nie Utwo­rów w taki spo­sób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miej­scu i w cza­sie przez sie­bie wybra­nym (w szcze­gól­no­ści w Inter­ne­cie),
 • w zakre­sie zezwa­la­nia na wyko­na­nie zależ­nych praw autor­skich do mody­fi­ka­cji Utwo­rów – doko­ny­wa­nie przez Orga­ni­za­tora wszel­kich mody­fi­ka­cji Utwo­rów i wyko­rzy­sty­wa­nie w dowolny spo­sób tak utwo­rzo­nych ich mody­fi­ka­cji oraz zezwa­la­nie na (i) doko­ny­wa­nie wszel­kich mody­fi­ka­cji Utwo­rów przez osoby trze­cie i (ii) wyko­rzy­sty­wa­nie w dowolny spo­sób tak utwo­rzo­nych ich mody­fi­ka­cji.

 

 • Uczest­nik oświad­cza, że w dacie zgło­sze­nia Zada­nia Kon­kursowego będzie wyłącz­nym twórcą Zada­nia Kon­kursowego w rozu­mie­niu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o pra­wie autor­skim i pra­wach pokrew­nych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 z późn. zm.) oraz że Zada­nie Kon­kursowe przez niego zgło­szone będzie wolne od wad praw­nych, a w szcze­gól­no­ści, że posia­dać będzie peł­nię praw autor­skich do Zada­nia Kon­kursowego i ma prawo do udzie­la­nia licen­cji na warun­kach okre­ślo­nych w ust. 6.1 Regu­la­minu Uczest­nik oświad­cza, że ponosi wszelką i cał­ko­witą odpo­wie­dzialność za to, że korzy­sta­nie przez Orga­ni­za­tora z Zadań Kon­kursowych nie będzie naru­szało praw, a w szcze­gól­no­ści praw autor­skich, osób trze­cich. W przy­padku, gdy w związku z Kon­kursem doj­dzie do naru­sze­nia jakie­go­kol­wiek prawa osoby trze­ciej lub do naru­sze­nia jakie­go­kol­wiek zobo­wią­zania wzglę­dem osoby trze­ciej lub naru­sze­nia wize­runku osoby trze­ciej, odpo­wie­dzialność z tytułu powyż­szego ponosi Uczest­nik. W przy­padku wystą­pie­nia prze­ciwko Orga­ni­za­torowi przez osobę trze­cią z rosz­cze­niami z tytułu, w szcze­gól­no­ści naru­sze­nia jakie­go­kol­wiek prawa osoby trze­ciej lub naru­sze­nia jakie­go­kol­wiek zobo­wią­zania wzglę­dem osoby trze­ciej, a zwią­zanego z Zada­niem Kon­kursowym, Uczest­nik w cało­ści zwolni Orga­ni­za­tora z odpo­wie­dzial­no­ści w tym zakre­sie i pokryje wszel­kie szkody i koszty, do jakich ponie­sie­nia będzie zobo­wią­zany Orga­ni­za­tor.

 

 • Dane oso­bowe Uczest­ni­ków i Laureatów będą prze­twa­rzane przez Orga­ni­za­tora zgod­nie z prze­pi­sami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, na potrzeby prze­pro­wa­dze­nia Kon­kursu, wyło­nie­nia Zwy­cięz­ców oraz wyda­nia Nagród.

 

 • Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych Uczestników Konkursu jest Organizator. W sprawach związanych z ochroną danych z Organizatorem można skontaktować się mailowo pod adresem: wroclaw@angelpoland.com.pl

 

 • Uczestnicy Konkursu akceptują wykorzystanie i przetwarzanie ich danych osobowych w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, a także, w przypadku Laureatów, w celach związanych z koniecznością doręczenia Nagród i wykonania zobowiązań Organizatora (w tym zwłaszcza zobowiązań podatkowych) wynikających z przepisów prawa.

 

 • Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. W przypadku Laureatów podanie danych takich jak numer PESEL, imię i nazwisko, adres zamieszkania i adres do doręczeń, może pozostawać konieczne celem doręczenia nagrody i wykonania przez Organizatora jego zobowiązań podatkowych.

 

 • Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia Laureatów, z zastrzeżeniem, że Organizator zastrzega sobie prawo do nieusuwania Odpowiedzi Konkursowych z jego profilu na portalu Facebook nawet po zakończeniu Konkursu.Dane osobowe Uczestników Konkursu, którzy wnieśli reklamacje (w zakresie: imię, nazwisko, adres korespondencyjny oraz dane zamieszczone w treści reklamacji) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w celach dowodowych przez okres przedawnienia roszczeń.
 • Dane osobowe Laureatów  będą przetwarzane przez Organizatora przez okres odpowiadający uzasadnionym prawnie interesom Organizatora, a w zakresie dotyczącym zobowiązań podatkowych –  przez czas niezbędny do realizacji tych wymogów.

 

 • Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo do dostępu do treści danych i ich sprostowania, usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do czasu realizacji jednego z tych praw, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli sposób przetwarzania danych będzie niezgodny z prawem.

 

 • Dane osobowe nie będą udostępniane przez Organizatora podmiotom trzecim, z wyłączeniem sytuacji przewidzianych prawem. Dane osobowe mogą zostać jednak powierzone do przetwarzania (w oparciu o umowę zawartą w formie pisemnej) podmiotom trzecim, przetwarzającym dane osobowe na polecenie Organizatora, co obejmuje zwłaszcza podmioty zaangażowane w realizację Konkursu.
 1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

 • Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące Konkursu, muszą być pod rygorem nieważności złożone na piśmie w ciągu 7 dni od zakończenia Konkursu na adres siedziby Organizatora lub mailowo na adres e-mail: wroclaw@angelpoland.com.pl

 

 • Za datę wnie­sie­nia rekla­ma­cji uważa się datę zło­że­nia rekla­ma­cji oso­bi­ście w sie­dzi­bie Orga­ni­za­tora lub datę stem­pla pocz­to­wego w dniu nada­nia prze­syłki zawie­rającej rekla­ma­cję lub datę wpływu do Orga­ni­za­tora wia­do­mo­ści nada­nej pocztą elek­tro­niczną.

 

 • Zgło­sze­nie rekla­ma­cyjne musi zawie­rać dokładne dane per­so­nalne Uczest­nika zgła­sza­ją­cego rekla­ma­cję (t. j. imię, nazwi­sko, dokładny adres, adres e-mail – jeśli Uczest­nik chciałby otrzy­mać odpo­wiedź na rekla­ma­cję drogą elek­tro­niczną), datę i miej­sce zda­rze­nia, któ­rego doty­czy rekla­ma­cja oraz przy­czynę rekla­ma­cji, treść żąda­nia rekla­mu­ją­cego, opis oko­licz­no­ści uza­sad­nia­ją­cych rekla­ma­cję oraz pod­pis (chyba, że rekla­ma­cja zgła­szana jest w dro­dze wia­do­mo­ści prze­sła­nej elek­tro­nicz­nie).

 

 • Reklamacje niespełniające powyższych warunków nie będą rozpatrywane.

 

 • Organizator rozpatrzy reklamację w terminie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji niezwłocznie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub pocztą na podany adres.

 

 • Uczest­nikowi przy­słu­guje prawo do docho­dze­nia nie­uwzględ­nio­nych rosz­czeń we wła­ści­wym sądzie powszech­nym.

 

 1. PODATKI

 

 • Jeżeli prze­pisy prawa prze­wi­dują powsta­nie obo­wiązku podat­ko­wego zależ­nie od war­to­ści Nagrody, to w przy­padku, gdy Nagroda rze­czowa przy­pad­nie oso­bie fizycz­nej, do Nagrody zosta­nie dodana nagroda pie­niężna w kwo­cie sta­no­wią­cej 10% war­to­ści danej Nagrody. W takim przy­padku, część nagrody, sta­no­wiąca dodaną kwotę pie­niężną, nie zosta­nie wypła­cona zwy­cięzcy, lecz pobrana przez Zle­ce­nio­dawcę Kon­kursu, przed wyda­niem zwy­cięzcy Nagrody jako zry­czał­to­wany poda­tek docho­dowy, od łącz­nej war­to­ści Nagrody, o któ­rym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku docho­dowym od osób fizycz­nych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1426 z późn. zm.).

 

 • Za pobra­nie i odpro­wa­dze­nie należ­nego podatku odpo­wie­dzialny jest wyłącz­nie Organizator Kon­kursu i fun­da­tor nagród.

 

 • W przy­padku, gdy Nagroda przy­pad­nie oso­bie praw­nej to na niej będzie cią­żył obo­wią­zek zapłaty podatku od otrzy­ma­nej Nagrody – zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cymi prze­pi­sami.

 

 

 1. KOMISJA

 

 • Orga­ni­za­tor powoła Komi­sję, która spra­wo­wać będzie nad­zór nad pra­wi­dło­wo­ścią urzą­dza­nia Kon­kursu, oceny Zadań Kon­kursowych, roz­pa­try­wa­nia rekla­ma­cji. Decy­zje Komi­sji są osta­teczne i nie­odwo­łalne.

 

 • Komi­sja będzie nad­zo­ro­wać wyko­na­nie przez Orga­ni­za­tora wszyst­kich zobo­wią­zań wyni­ka­ją­cych z Regu­la­minu. Komi­sja będzie orga­nem prze­pro­wa­dza­ją­cym postę­po­wa­nie rekla­ma­cyjne.

 

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 • Regu­la­min jest dostępny do wglądu w sie­dzi­bie Orga­ni­za­tora oraz przez czas trwania Konkursu w linku poda­nym w poście konkursowym.

 

 • Przed przy­stą­pie­niem do Kon­kursu, Uczest­nik powi­nien zapo­znać się z treścią Regu­la­minu. Zgła­sza­jąc swój udział w Konkursie Uczestnik potwier­dza, że wyra­ża zgodę na warunki Kon­kursu ujęte w Regu­la­minie.

 

 • W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

 • Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych bądź innego typu nieprawidłowości leżących po stronie Uczestników.

 

 • Zgłaszając udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, iż zwalnia serwis Facebook z jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z udziałem Uczestnika w Konkursie.

 

 • Organizator oświadcza, iż Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

 

 • Regulaminu wchodzi w życie z dniem 16.12.2020 roku.

 

 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych uczestników konkursu. Zmiana obowiązuje z chwilą opublikowania zmienionej wersji regulaminu na stronie internetowej https://angelpolandgroup.com/ w zakładce „aktualności”.

 

Powiązane aktualności
Więcej aktualności od Angel Group

Używamy plików cookie na naszych stronach internetowych, aby zwiększyć komfort użytkowania. Dowiedz się więcej o plikach cookies.